Garantiitingimused

1. Ostetud tootele kehtib garantii alates selle ostupäevast. Garantiiperioodi kestel parandatakse kõik valest paigaldusest või vigastest detailidest tulenevad tootedefektid tasuta. Käesolev garantii ei kata muid (v.a. detailid ja nende asendamine) kulusid. Mehka Eesti OÜ vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Tootmisdefekti väljaselgitamiseks läbiviidud ekspertiisikulud tuleb tasuda toote omanikul, kui ekspertiisi tulemusena selgub, et tegemist ei ole tootmisveast põhjustatud defektiga.

2. Käesolev garantii ei kohusta müüjat ega garantiiandjat toodet tasuta reguleerima, puhastama ja hooldama ega korraldama tasuta koolitusi masina kasutamise kohta.

3. Kui toote kasutaja on eraisik ja kasutab toodet isiklikuks otstarbeks, vastutab müüja määratud garantiiperioodi lõppemisel tootedefektide eest vastavalt kohalikus seaduses sätestatule. Kui toodet kasutatakse kommertsotstarbeks, tulenevad müüja lisakohustused teie ja müüja vahel sõlmitud lepingust. Eraisikute puhul vastutame kaubal ilmnevate puuduste eest 2 aasta jooksul, alates kauba üleandmisest. Ärikliendi puhul lähtume tootjapoolsest garantiiajast 12 kuud. Juriidiliste isikute puhul lähtume tootjapoolsest garantiiajast 1 aasta, alates kauba üleandmisest, va. kui tootja ei ole märkinud teisiti. Aku garantiiaeg on 6 kuud. Kaubaga kaasas olev aku on kulumaterjal, mistõttu on akude garantiiaeg reeglina lühem seadme enda garantiiperioodist. Aku tühjenemine sõltub otseselt sellest, kui intensiivselt seadet kasutatakse. Tootele paigaldatud neljataktilise mootori garantiiperioodi määrab eraldi mootori tootja. Garantiitingimusi vaata mootori kasutusjuhendist.

4. Garantii andja tugines käesolevas dokumendis kirjeldatud garantii andmisel faktile, et ostja antud teave toote kasutusotstarbe (isiklikuks või kommertskasutuseks) kohta vastab tõele. Garantii andja võib garantii kehtetuks tunnistada või muuta ühepoolselt garantiitingimusi, kui ilmneb, et toodet on kasutatud muul viisil kui see, mille ostja on toote ostuhetkel saadud garantiivormil teatanud ja allkirjaga kinnitanud.

5. Kaebused toote kvaliteedi kohta lahendatakse ning garantiiremont teostatakse pärast seda, kui olete toote toonud tootja volitatud teenindustöökotta. Teie nõudmisel ja vastava lepingu sõlmimisel teenindustöökojaga võite traktorid ja raiderid toimetada diagnostika- ja remontöödeks teenindustöökotta töökoja kulul. See tingimus kehtib ainult tehasedefektidest tingitud garantiitööde korral. Muul juhul toimetab ostja toote töökotta omal kulul või oma vahenditega.

6. Toode võetakse garantiiremonti ainult juhul, kui see tuuakse töökotta komplektsena koos täidetud ja kehtiva garantiidokumendiga. Tootel vea ilmnemisel, palun lõpetage kohe seadme kasutamine ja toimetage toode volitatud teenindustöökotta seisundis, milles see oli vea ilmnemise ajal.

7. Müüja ja garantii andja ei vastuta toote kasutamisest tingitud kahjustuste või kaudsete kulude tasumise eest, välja arvatud juhtudel, kui kohalikud seadused sätestavad teisiti.

8. Garantiitingimustest tulenevaid tasuta remonttöid ei tehta, kui:

• toote seerianumber on eemaldatud, välja vahetatud või pole loetav;

• toodet pole kasutatud otstarbekohaselt ning kasutusjuhendis olevaid kasutus-, hooldus-, transpordi- ja hoidmisjuhiseid pole järgitud;

• kasutaja ei teavitanud müüjat või teeninduskeskust tootel ilmnenud esmasest veast ning jätkas seadme kasutamist, põhjustades sellega seadmele lisakahjustusi;

• hooldustöid pole tehtud (kütuse- ja õhufiltrite vahetamine, silindri jahutusribide puhastamine jms. kasutusjuhendis määratletud tööd);

• toodet on remonditud ja reguleeritud või toote konstruktsiooni muudetud selleks mittevolitatud teenindustöökojas;

• kasutatud on sobimatut või madala kvaliteediga kütust, õli või määret;

• remondiks pole kasutatud originaalvaruosi (poldid, tihendid, rihmad jne);

• toodet on rendile antud;

• toode ei kuulu enam selle esmaostjale;

10. Liikuvate detailide (lõikeseade, rihm, sidur, filter jne) loomulikku kulumist ei loeta defektiks ning see ei kuulu garantii alla.

11. See garantii tagab teile spetsiaalsed juriidilised õigused ega piira ühtki muud tarbija juriidilist õigust.